I. Общи условия:

Antique-world.net използва данните, които предоставяте чрез този уебсайт, в съответствие с настоящата Декларация за поверителност.
Antique-world.net събира лични данни само чрез доброволното им предоставяне по различни начини като:

-помощ чрез телефонно обаждане;
-регистрация през сайта;

Ние ще използваме получените данни, за да осигурим поисканата услуга или, за да ви предоставим информация за поисканите от вас продукти и услуги. Това може да изисква осъществяване на контакт с вас по email, телефон, sms. В случай на промоционални оферти това може да включва потвърждаване на правото ви да се възползвате от предложението и уведомяване за административните формалности. Използването на всички данни, предадени при такива условия, ще бъде ограничено само до целта, за която те са събрани, и те няма да бъдат използвани за никакви други цели, освен посочените в настоящата Декларация за поверителност.

II. Бисквитки (cookies):

Antique-world.net може да събира данни за начина, по който използвате този уебсайт. Това може да се извършва чрез използването на „бисквитки”. „Бисквитките” са малки файлове с данни, които вашият браузър запазва върху твърдия диск на компютъра ви. Когато посетите отново нашия уебсайт, сървърът ни автоматично ще разпознае „бисквитката” и ще ни даде информация за последното ви посещение. Повечето браузъри приемат „бисквитките” автоматично; обикновено е възможно да промените настройките на браузъра, за да спрете автоматичното приемане. Ако изберете да се спре получаването на „бисквитките”, ще може да продължите да използвате повечето от функциите на нашия уебсайт. Възможно е също така ние да проведем наблюдение с цел оценка на популярността на различни части на сайта, както и подобряване на навигацията в него. Изключително важно е да знаете, че ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ няма да съдържа ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ.

III. Защита на личните данни:

В Antique-world.net използваме мерки за сигурност, за да осигурим защита на вашите лични данни. Използваме кодиране там, където е подходящо и защитна стена, за да попречим на трети страни да получат достъп до вашите лични данни.

IV. Други:

Antique-world.net си запазва правото да внася изменения в Декларацията за поверителност, като ще ви уведомява за всички съществени промени, засягащи начина на използване на личните ви данни.

 

Последна промяна : 29.04.2013 г.