Настоящите Условия (Правила) уреждат отношенията между Antique-world.net и всяко лице (наричано по-долу за краткост Потребител), което ползва Интернет страниците на Antique-world.net и/или услугите, предоставяни чрез тях.

1. Настоящите правила са публикувани на Интернет страницата на Antique-world.net и се считат за приети от Потребителя с факта на влизането му в сайта. Потребителят се задължава да ползва услугите в съответствие с изискванията на настоящите правила.

2. При ползване на услуги, при които се осъществява публикуване на съобщения или друг вид съдържание на Интернет страницата на Antique-world.net, е забранено нарушаването на авторски и сродни права, права върху търговски марки или други права на интелектуална собственост.

3. Всеки Потребител, който ползва услуги на страниците на Antique-world.net, има право да изрази мнение по отношение на настоящите правила чрез изпращане на лично съобщение до администратор на съответната страница на e-mail, посочен в секция “Контакти”.

4. Въпроси, свързани с ползването на предлаганите на Интернет страниците на Antique-world.net услуги, могат да бъдат задавани от Потребител чрез изпращане на съобщение чрез e-mail, посочен в секцията „Контакти” на съответната Интернет страница на Antique-world.net

5. Информация, отнасяща се до начините на ползване на Интернет страниците на Antique-world.net, както и до предоставяните чрез тях услуги, може да получите след запитване чрез e-mail, посочен в секцията „Контакти” на съответния сайт на Antique-world.net.

6. Antique-world.net се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява създадените потребителски имена и пароли или друга персонална информация (виж Поверителност), предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба.

7. Antique-world.net не отговаря пред Потребителя за:
7.1. загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат от ползване на услуги чрез Интернет сайтовете по т.1 от негова страна, както и за невъзможността да се ползват тези услуги;
7.2. неспособност на Потребителя да ползва всяка една отделна услуга по т.1;
7.3. претенции от трети лица срещу Потребителя при или по повод ползване на услугите;

8. Antique-world.net не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в Интернет не може да бъде ползвана частично или напълно страницата на фирмата.

9. Antique-world.net си запазва правото едностранно да променя настоящите правила, както и структурата на своите Интернет страници, за което не се задължава да уведомява Потребителите чрез интернет страницата си.

10. За всички неуредени в този договор въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

11. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.